Telerau ac amodau

Dyma Gytundeb Telerau ac Amodau Teleofal Caerdydd ar gyfer Monitro Larymau Gwasgaredig a Systemau Teleofal

1. DYDDIAD CYCHWYN

1.1 Bydd y cytundeb hwn yn cychwyn ar ……………… … ac yn amodol ar ei ddwyn i ben ynghynt, fel y darperir ar gyfer hynny yn y cytundeb hwn, bydd yn parhau hyd oni fydd yn cael ei derfynu gydag o leiaf fis o rybudd yn ysgrifenedig fel y nodir yma.

1.2 Darperir y gwasanaeth monitro yn syth o’r adeg gosod a phrofi offer yn llwyddiannus, a bydd y tâl hefyd yn cael ei wneud o’r adeg hon yn seiliedig ar y Lefel Gwasanaeth y cytunwyd arni.

1.3 Bydd y gwasanaeth y cytunwyd arno yn seiliedig ar y dewisiadau canlynol ac yn cynnwys y gyfradd bresennol ar gyfer pob opsiwn: –

A] Larwm Gwasgaredig, Crogdlws & Ymateb Symudol. £4.56 yr wythnos

B] Larwm Gwasgaredig, Crogdlws & Chyswllt yn Unig. £1.94 yr wythnos

C] Systemau teleofal ar gael, Pris ar Gais. Ffoniwch Aaron Edwards ar 029 2053 7080 am ragor o wybodaeth am y dyfeisiau hyn a’r gwasanaeth.

Gall y taliadau gael eu hadolygu gan y cyngor a bydd unrhyw gynnydd yn dod i rym ar ddiwedd cyfnod fydd o leiaf un mis o ddyddiad cyflwyno’r hysbysiad ysgrifenedig i’r cleient, a roddir yr hysbysiad hwnnw’n unol â thelerau ac amodau’r cytundeb hwn.

Pan fyddwch yn llofnodi gwaelod y cytundeb hwn yn dweud eich bod yn dymuno i Teleofal Caerdydd ddarparu’r gwasanaethau, bydd y cytundeb yn dod i rym ac yn parhau i fod mewn grym oni bai bod Teleofal Caerdydd neu chi yn dymuno ei derfynu; yn yr achos hwnnw, rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o ddim llai na 28 diwrnod i Teleofal Gaerdydd neu rybudd i chi eich hun, gan ddibynnu ar yr amgylchiadau perthnasol. Yn ogystal â’r hawl benodol hon i derfynu’r cytundeb gall Teleofal Caerdydd hefyd derfynu’r cytundeb os:

Na chafodd eich taliadau taladwy eu talu am gyfnod o 14 o ddiwrnodau ar ôl y dyddiad  pryd y daeth y taliadau hynny’n ddyledus.

Eich bod yn rhoi’r gorau i fyw yn barhaol yn eich cartref.

Eich bod yn torri unrhyw un o’r telerau a nodir uchod

Dulliau Talu

Yn wythnosol am 49 wythnos o’r flwyddyn drwy dalu ar-lein, archeb sefydlog, mewn unrhyw Swyddfa Bost neu trwy anfon siec i Teleofal Caerdydd, 2il Lawr Tŷ Willcox, Dunleavy Drive, Caerdydd, CF11 0BA wedi’i gwneud yn daladwy i Gyngor Dinas Caerdydd.

(Gall y cyngor adolygu’r taliadau sy’n daladwy gennych chi am y gwasanaethau hyn, ond bydd yn rhoi rhybudd ysgrifenedig 28 diwrnod i chi o’r taliadau diwygiedig ac o’r dyddiad pryd y daw’r taliadau hynny i rym).

1.4 Mae’r Opsiwn Ymateb Symudol yn rhoi ymateb gan warden symudol ar adeg o argyfwng neu i ymateb i alwad na fu ymateb iddi gan y cleient, a phan fo galwad gan y Gweithredwr yn un sy’n teilyngu presenoldeb yn eiddo’r cleient am ba reswm bynnag, megis sicrhau mynediad i’r Gwasanaethau Brys pan fo’r rheini wedi eu galw gan y cleient neu’r gweithredwr. Pan fo galwad gan y warden symudol neu’r gwasanaethau brys i argyfwng a gadarnheir, e.e. cwymp, bydd y gweithredwr yn hysbysu perthynas agosaf, perthynas agos neu ffrind y cleient, fel y nodwyd gan y cleient, o’r argyfwng ac o gyflwr cyfredol y cleient , e.e. dal yn y cartref, yn yr ysbyty, ayb.

1.5 Dan yr opsiwn Cyswllt yn Unig bydd gweithredydd, ar adeg galwad frys, yn cysylltu â pherthnasau, ffrindiau, cymdogion neu wasanaethau brys i ymateb a gofalu am les y cleient. Pan fo’r gwasanaethau brys yn ymateb, bydd y gweithredwr yn ymdrechu i gysylltu â chysylltiadau’r cleient – sef y cysylltiadau hynny a roddwyd i Teleofal Caerdydd gan y cleient. Gall Teleofal Caerdydd hefyd gysylltu â chysylltiadau dynodedig y cleient ar gyfer digwyddiadau nad ydynt yn rhai brys, yn ôl yr angen.

1.6 Os na cheir unrhyw ymateb i alwad dan yr opsiwn Cyswllt yn Unig, nac ymateb gan y cysylltiadau dynodedig, bydd Teleofal Caerdydd yn galw’r Heddlu a fydd, o bosibl, yn defnyddio mynediad gorfodol i’r eiddo i wirio lles y cleient, ond yn amodol ar ddeddfwriaeth diogelu data a hawliau mynediad.

2. RHWYMEDIGAETHAU’R CYNGOR

2.1 Bydd gosodwr yr offer yn cynghori’r cleient ynghylch sut y gall gael larwm gwasgaredig, sef trwy: – Brynu Preifat, Cymorth Grant, Ariannu trwy’r Cyngor, ac Unedau a Roddwyd. Bydd yr offer bob amser yn parhau’n eiddo cyfan gwbl a neilltuedig y Cyngor, onid yw’r opsiwn Preifat yn cael ei ddefnyddio, ac ni fydd gan y cleient unrhyw hawl na budd yn yr offer ac eithrio i ddibenion Meddiant Tawel a’r hawl i ddefnyddio’r offer yn unol â’r telerau a’r amodau sydd yn y cytundeb hwn.

2.2 Mae’r cyngor yn cytuno i osod a chynnal system larwm mewn dull cyfan gwbl weithredol. Bydd y system yn cael ei rhaglennu i Ganolfan Reoli Teleofal Caerdydd Cyngor Caerdydd a bydd yn cael ei monitro 24 awr y dydd bob diwrnod o’r flwyddyn. Fodd bynnag, ni fydd y Cyngor yn gyfrifol am fethiant yr offer o ganlyniad i fethiant, neu anghydweddoldeb, cyflenwr Llinell y cleient.

2.3 Bydd rhwymedigaethau’r cyngor ar ôl derbyn galwad gan y cleient drwy’r system larwm, sef y cleient y mae’r gwasanaeth monitro yn cael ei ddarparu iddo, yn cael eu cyfyngu i ymateb i gais i gysylltu â’r Cyswllt priodol, y Gwasanaeth(au) brys a nodir ar fanylion y cleient, gyda’r amod bod unrhyw wasanaeth neu berson o’r fath ar gael, neu drwy Ymateb Symudol pe bai’r opsiwn hwnnw wedi’i ddewis ar adeg y gosodiad. Bydd yr holl wybodaeth a ddarperir dan y cymal hwn yn cael ei dal yn gwbl gyfrinachol a dim ond at ddibenion y gwasanaeth. Bydd unrhyw hawliadau am ddifrod a achosir i Gartref neu i Gynnwys Cartref y Defnyddiwr Gwasanaeth gan Gynrychiolwyr y Cyngor, ac eithrio mynediad trwy rym, yn cael ei drin yn unol â Pholisïau Yswiriant Cyngor Caerdydd.

2.4 Os derbynnir galwad gan breswylydd tŷ trwy’r system larwm heb unrhyw gais i gysylltu â’r gwasanaethau brys nac ag unrhyw berson(au) a enwir, bydd rhwymedigaeth y Cyngor yn gyfyngedig i gysylltu â’r gwasanaeth brys sydd, trwy ddisgresiwn absoliwt y cyngor, yn ymddangos fwyaf priodol, gyda’r amod bod gwasanaeth o’r fath ar gael.

2.5 Cyfrifoldeb y cyngor yw cynghori’r cleient y caiff y llais ar yr holl alwadau i’r Llinell Gymorth allan o Oriau ei recordio 24 awr y dydd.

2.6 Ni fydd y Cyngor yn atebol am unrhyw golledion, hawliadau, gorchmynion, camau gweithredu, achosion, iawndal, costau na threuliau nac unrhyw atebolrwydd arall o ganlyniad i fethiant unrhyw drydydd parti i ymateb yn briodol i alwad allan gan Ganolfan Teleofal Caerdydd.

2.7 Ni fydd y cyngor yn atebol mewn unrhyw ffordd am unrhyw golledion, hawliadau, gorchmynion, camau gweithredu, achosion, iawndal, costau na threuliau nac unrhyw atebolrwydd arall sy’n deillio o unrhyw doriad yn y gwasanaeth monitro oherwydd unrhyw achos sydd y tu hwnt i reolaeth y cyngor a heb ragfarn i gyffredinolrwydd yr uchod, ni fydd y cyngor yn atebol am unrhyw fethiant yn y gwasanaeth monitro a achosir gan larwm neu o ganlyniad i unrhyw ddiffyg o ran methiant yn yr offer teleffoni neu offer larwm argyfwng oherwydd streiciau, cau allan, neu anghydfodau diwydiannol eraill. Mewn achos o orfod gadael canolfan monitro ymateb y cyngor dan amgylchiadau brys neu pe cyfyd problem fawr arall ynddi, bydd y gwasanaeth yn parhau i gael ei gynnal, lle bo modd, drwy’r cynllun adfer ar gyfer trychineb.

2.8 Bydd y cyngor, ar ôl derbyn adroddiad am ddiffyg yn y system larwm wasgaredig, yn ymateb o fewn 24 awr neu ar amser yr apwyntiad y cytunwyd arno.

2.9 Bydd y cyngor yn cadw pob cofnod o’ch galwadau, ynghyd â recordiad llais pob galwad, am gyfnod o 1 flwyddyn o leiaf.

2.10 Bydd y cyngor yn gweithredu rhaglen i gynnal profion ar offer larwm gwasgaredig drwy gytundeb gyda’r cleient.

2.11 Petai’r angen yn codi yn achos Galwad Larwm Argyfwng, bydd y cyngor yn cysylltu â’r Heddlu i gael mynediad trwy orfodaeth i adeilad y cleient, petai’r gweithredwr a/neu’r Warden Symudol yn pryderu am les y cleient. Ni fydd hyn yn dirymu hawl y cleient i gyflwyno cwyn i’r Cyngor dan weithdrefn a pholisi cwyno’r cyngor sydd ar gael ar gais. Pan fo apwyntiad wedi’i drefnu ymlaen llaw, a lle na cheir unrhyw ateb, ni wneir dim i gael mynediad a bydd cerdyn yn cael ei adael yn gofyn i chi gysylltu â ni i aildrefnu’r apwyntiad.

2.12 Mae’r cyngor yn cadw’r hawl i is-gontractio gwaith gosod a darparu’r holl wasanaethau.

2.13 Mae’r cyngor yn cadw’r hawl i amrywio’r cytundebau trwy roi pedair wythnos [28 diwrnod] o rybudd i’r cleient ynglŷn ag unrhyw amrywiad arfaethedig.

3. RHWYMEDIGAETHAU’R DEFNYDDWYR GWASANAETH

3.1 Ar ôl gosod yr offer, bydd y cleient ar gais staff Teleofal Caerdydd yn cynnal prawf ar yr offer larwm drwy wasgu’r botwm ar y crogdlws unwaith. Bydd y cleient yn gyfrifol am barhau i gynnal y prawf yn rheolaidd bob mis, ac am gynnal cysylltiad llinell ffôn sy’n gweithio, ac am sicrhau nad yw unrhyw newidiadau i ffonau, gan gynnwys nifer y ffonau sy’n cael eu defnyddio, band eang neu unrhyw gyfarpar deialu awtomataidd yn yr eiddo, yn fwy o ran y nifer neu’r cyfyngiadau na’r rhai hynny a bennir gan y cyflenwr Gwasanaeth Ffôn. Os oes unrhyw amheuaeth, cysylltwch â Theleofal Caerdydd.

3.2 Bydd y cleient yn gwneud yr holl drefniadau angenrheidiol ac yn talu’r holl gostau a’r holl  ffioedd ar gyfer llinell rhwydwaith ffôn cyhoeddus wedi switsio (PSTN) i’r eiddo.

3.3 Cyfrifoldeb y cleient yw sicrhau bod yr holl wybodaeth angenrheidiol amdano ef/amdani hi, gan gynnwys newidiadau i gyflyrau meddygol [neu rai newydd], a newidiadau i unrhyw Fanylion Cyswllt Teuluoedd, Ffrindiau, Meddygon Teulu, unrhyw newidiadau yng nghyswllt deiliaid eraill yr annedd ac unrhyw berson(au) eraill y gall y cyngor gysylltu â hwy mewn achos o argyfwng, yn cael eu hysbysu i’r cyngor ar y ffurflen gwybodaeth cleient. Cyfrifoldeb y cleient yw cadw’r wybodaeth hon yn gyfredol.

3.4 Cyfrifoldeb y cleient yw sicrhau bod pob person a enwir ar ei ffurflen gwybodaeth cleient neu unrhyw newid i’r enwau (heblaw am feddygon, gwasanaethau cymdeithasol, gan gynnwys Asiantaethau Gofal Cartref [os yn berthnasol]), yn ymwybodol eu bod wedi cael eu henwi felly, a’u bod yn cytuno i’w henwau gael eu defnyddio i’r diben hwn. Bydd y Defnyddwyr Gwasanaeth hefyd yn gyfrifol am ddarparu allweddi eu heiddo i Ganolfan Reoli Teleofal Caerdydd, er mwyn caniatáu mynediad rhwydd i staff Warden Symudol [os  cymerwyd yr opsiwn symudol], a hysbysu a chyflenwi allweddi newydd os newidir y clo/dull mynediad, gan gynnwys newidiadau i godau diogel allweddol, a hefyd yn gyfrifol am sicrhau y bydd y peryglon a nodwyd yn cael eu dileu er diogelwch gwasanaethau ymateb Teleofal Caerdydd.

3.5 Mae’r cleient yn gyfrifol am roi gwybod i Ganolfan Teleofal Caerdydd pan fydd ef/hi yn debygol o fod yn absennol o’r cartref am gyfnodau cynlluniedig, ac am unrhyw newid mewn amgylchiadau gan gynnwys rhifau cyswllt meddygol, rhifau cyswllt ymatebwyr, a thrwy lofnodi’r cytundeb hwn, maent yn cydsynio i Brosesu Data, gan gynnwys Recordio Llais, yng nghyswllt y data a gedwir. Mae gan y cleient yr hawl i wneud cais i’r Cyngor, yn unol â pholisi’r Cyngor fel bod modd iddo, trwy dalu’r ffi briodol i’r Cyngor, gael mynediad at ddata personol a gedwir amdano.

3.6 Cyfrifoldeb y cleient yw caniatáu mynediad y cyngor i bob rhan o’r eiddo i brofi, archwilio, trwsio neu adfer yr offer ac i dalu i’r cyngor gost yr holl ddifrod, colled neu ddinistr a achoswyd i’r offer, ac eithrio unrhyw beth a achosir gan draul gyffredin. Yn achos yr opsiwn Ymateb Symudol, cyfrifoldeb y Defnyddiwr Gwasanaeth yw sicrhau bod mynediad ar gael naill ai drwy ddefnyddio’r coffor allweddi yn yr eiddo, a hysbysu’r codau perthnasol i Teleofal Caerdydd, neu drwy gyflenwi allweddi i’w cadw a’u cynnal ar Gerbyd Teleofal Caerdydd. Ni fydd Teleofal Caerdydd yn gyfrifol am fethiant yr allweddi mynediad a roddir nac yng nghyswllt unrhyw gamau dilynol angenrheidiol i sicrhau mynediad drwy orfodaeth, camau a fydd yn cael eu cymryd gan yr Heddlu yn unig, gan arwain at ddifrod i’r eiddo. Ni fydd Teleofal Caerdydd yn gyfrifol am unrhyw oedi wrth weinyddu cymorth cyntaf nac am gamau eraill o ganlyniad i fethiant allweddi neu fethiant i gael mynediad o fewn pum munud i gyrraedd, unwaith eto oherwydd methiant allweddi. Bydd y cleient yn gyfrifol am y difrod a achosir gan fynediad trwy orfodaeth, onid yw’r eiddo yn perthyn i Gyngor Caerdydd.

3.7 Os bydd yr offer larwm gwasgaredig, neu unrhyw ran ohono, yn cael ei golli, ei ddifrodi neu angen gwasanaeth, cyfrifoldeb y cleient yw cynghori staff Teleofal Caerdydd ar unwaith drwy ffonio 029 2053 7080.

3.8 Cyfrifoldeb y cleient yw sicrhau bod yr holl daliadau yn cael eu talu yn unol â thelerau ac amodau’r cytundeb hwn, a gofyn am dderbynneb wedi’r gosod.

3.9 Rhaid i’r cleient roi caniatâd i rannu gwybodaeth ag asiantaethau eraill er mwyn diogelu ei iechyd, ei ddiogelwch a’i les.

3.10 Os bydd y cleient yn symud i gyfeiriad arall, ni ellir trosglwyddo’r offer heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan y cyngor.

4. TERFYNU’R GWASANAETH

4.1 Cyfrifoldeb y cleient yw defnyddio’r gwasanaeth yn gyfrifol. Pan fo’r gwasanaeth yn cael ei gam-drin neu ei ddefnyddio’n amhriodol, gall y cyngor roi hysbysiad i’r cleient yn terfynu’r cytundeb. Dibynna cyfnod y rhybudd ar y math o gamdriniaeth a gall amrywio o ddigwydd yn ddi-oed hyd at uchafswm o 28 diwrnod, ac unwaith y daw i ben mae’n terfynu rhwymedigaethau’r Cyngor dano, ond heb ragfarn i atebolrwydd y cleient mewn perthynas ag unrhyw achos o dorri’r cytundeb.

4.2 Gall y cleient ar unrhyw adeg derfynu, neu ofyn am amrywio’r cytundeb drwy roi 28 diwrnod o rybudd yn ysgrifenedig i’r cyngor.

4.3 Gall y cyngor derfynu’r cytundeb hwn ar unrhyw adeg trwy gyflwyno un mis o rybudd i’r cleient, ac eithrio pan fo’r taliadau sy’n daladwy yn parhau i fod yn ddyledus ac os felly, a’r taliadau sy’n daladwy o dan y cytundeb hwn neu dan unrhyw ran ohono yn parhau i fod heb eu talu ar y dyddiad dyledus, gall y cyngor roi 14 diwrnod o rybudd i’r cleient derfynu’r cytundeb oni bai bod y taliadau yn cael eu talu cyn diwedd rhybudd o’r fath. Bydd y cytundeb pan ddaw i ben yn terfynu rhwymedigaethau’r cyngor dano, heb ragfarn i atebolrwydd y cleient mewn perthynas ag unrhyw achos o dorri’r cytundeb.

4.4 Os bydd y cleient yn achosi neu’n caniatáu i’r offer neu unrhyw ran ohono gael ei dynnu oddi ar annedd y cleient heb ganiatâd y cyngor, bydd y cytundeb yn dod i ben ar unwaith, ond heb ragfarn i atebolrwydd y cleient mewn perthynas â hyn neu unrhyw achos o dorri’r cytundeb.

4.5 Ar ddiwedd y cytundeb, bydd gan y cyngor yr hawl i dynnu ymaith ei holl offer a chyfarpar a allai fod wedi’i osod ganddo yn annedd y cleient neu arni. Os methir â dychwelyd yr offer bydd y cyngor yn cymryd camau i adennill costau prynu offer arall yn ei le.

4.6 Gwneir trefniadau i gynrychiolydd Teleofal Caerdydd gasglu’r offer larwm. Fel arall gall y cleient, neu ei asiant, ddychwelyd yr offer larwm i Ganolfan Reoli Teleofal Caerdydd; rhoddir derbynneb pan fydd yr offer larwm yn cael ei ddychwelyd.

4.7 Amrywio’r Gwasanaeth, sylwer bod gan y Defnyddiwr Gwasanaeth hawl i amrywio’r cytundeb hwn drwy gysylltu â Theleofal Caerdydd a diwygio’r Gwasanaeth yn ôl yr angen, e.e. newid o’r opsiwn Gwasanaeth Cyswllt yn Unig i Opsiwn Gwasanaeth Ymateb Symudol ar unrhyw adeg

Dylid anfon unrhyw hysbysiad neu ohebiaeth sydd i’w chyflwyno i’r cyngor mewn perthynas â Theleofal Caerdydd at: –

Cyngor Caerdydd
Teleofal Caerdydd
2il Lawr
Tŷ Willcox
Dunleavy Drive
Bae Caerdydd
CF11 0BA

Am Bob Ymholiad Cyffredinol ffoniwch Teleofal Caerdydd ar 029 2053 7080.

Caiff bob galwad ei recordio.

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd