Ein Gwasanaethau

Rydyn ni’n wasanaeth ymateb y gallwch ymddiried ynddo, a gynigir gan Gyngor Dinas Caerdydd.

Teleofal Caerdydd

Teleofal Caerdydd Am ddim ond £5.06 yr wythnos gall ein tîm o Weithredwyr a Wardeiniaid Symudol arbenigol roi help a chefnogaeth i chi waeth beth fo’ch oedran neu’ch amgylchiadau. Mae hyn yn golygu y gallwch barhau i fyw yn ddiogel ac yn annibynnol yn eich cartref eich hun.

Pan ddewch yn gwsmer ‘Teleofal Caerdydd’, byddwn yn gosod yr offer modern diweddaraf, sy’n hawdd i’w ddefnyddio, yn eich cartref. Mae hyn yn cynnwys crogdlws â botwm larwm arno ac uned fach i gysylltu â’n tîm.

Drwy’r rhain gallwch gysylltu â’n gweithredwyr medrus sydd ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos i roi tawelwch meddwl a chymorth i chi pan fo’i angen.

Os oes angen cymorth uniongyrchol arnoch, mae ein Wardeiniaid Symudol bob amser wrth law ar unrhyw amser yn ystod y dydd neu’r nos i roi cymorth brys cyflym yn eich cartref felly gallwch fod yn dawel eich meddwl bod help yn agos trwy’r amser.

PECYN 1 – GWASANAETH CYSWLLT

2.44yr wythnos
  • Cymorth 24 awr dros y ffôn gan ein tîm cyswllt ymroddedig
  • Ymateb 24 awr cyflym i unrhyw alwad a achosir gan drallod
  • Bydd y tîm cyswllt yn cysylltu â’ch perthynas, eich gofalwr neu’r gwasanaethau brys
  • Cost yr offer: DIM!

COFRESTRWCH

PECYN 2 – GWASANAETH CYSWLLT A WARDENIAID

5.06yr wythnos
  • Cymorth ar alw uniongyrchol gan ein Wardeiniaid Symudol hyfforddedig.
  • Cymorth 24 awr dros y ffôn gan ein tîm cyswllt
  • Wardeniaid sydd wedi cael hyfforddiant Cymorth Cyntaf
  • Dim cyfyngiad o ran nifer yr ymweliadau gan wardeniaid
  • Ar gael 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn
  • Cost yr offer:DIM!

COFRESTRWCH

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gynhyrchion a all drawsnewid eich cartref yn amgylchedd diogel gan gynnwys:

Sut mae’n gweithio?

Pan ddewch yn gwsmer Teleofal Caerdydd, rhoddir larwm crogdlws ag uned ymateb i chi er mwyn i chi allu cysylltu â’n tîm cyfeillgar ar unrhyw amser yn ystod y dydd neu’r nos.

Yna, bydd yn gallu eich helpu trwy gysylltu ag aelod o’ch teulu, gofalwr neu’r gwasanaethau brys.

Ni fyddai darparwyr teleofal eraill yn fodlon gwneud mwy na hynny ond rydym ni yn ‘Teleofal Caerdydd’ yn llawer mwy na gwasanaeth larwm. Mae gennym hefyd dîm unigryw o wardeiniaid symudol sy’n gallu dod yn uniongyrchol i’ch helpu 24 awr y dydd unrhyw le yn y ddinas.

Mae ein wardeiniaid wedi cael hyfforddiant cynhwysfawr ac yn gallu’ch helpu ym mhob sefyllfa – i’ch helpu ar eich traed ar ôl disgyn, rhoi cymorth cyntaf, gweld a oes gennych anaf, neu aros gyda chi nes i’r gwasanaethau brys gyrraedd.

Gyda Teleofal Caerdydd gallwch fod yn dawel eich meddwl eich bod mewn dwylo diogel.

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd