Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin gan ein cwsmeriaid ynglŷn â’n gwasanaeth

Beth yw’r gost am y gwasanaeth?

Bydd cost yr offer a’r monitro dilynol yn wahanol, gan ystyried y ffactorau canlynol;

 • Os ydych yn derbyn unrhyw fudd-dal sy’n seiliedig ar brawf modd
 • Os oes gennych god hyrwyddo a ddyfynnwyd
 • Os ydych wedi gofyn i Wasanaethau Cymdeithasol ariannu cost yr offer
 • Lefel y gwasanaeth y gofynnwyd amdano, £1.94 yr wythnos ar gyfer Contract yn Unig a £4.56 yr wythnos ar gyfer Ymateb Symudol

Mae’n werth nodi bob tro y bydd y larwm yn cael ei actifadu neu’n cyrraedd y ganolfan reoli bydd galwad yn cael ei chynhyrchu a bydd eich cyflenwr yn codi tâl yn ôl eich cyfradd leol.   Byddai’r galwadau hyn yn ymddangos ar eich bil. Am eglurhad pellach gofynnwch i’r Swyddog Cyswllt ac Asesu pan fydd ar y safle, neu ffoniwch ein swyddfa ar 029 20 537080.

A allaf wisgo'r crogdlws yn y gawod/bath?

Gallwch wisgo’r crogdlws unrhyw le yn eich cartref, gan gynnwys yr ystafell ymolchi. Mae’r crogdlws yn gwrthsefyll dŵr ond nid yw’n dal dŵr yn llwyr, felly rydym yn gofyn i chi beidio â’i drochi yn y bath.

Fydd fy nghrogdlws yn gweithio os byddaf yn ei wisgo y tu allan?

Mae’r crogdlws wedi’i ddylunio ar gyfer defnydd domestig yn unig.  50 milltir yw pellter nodweddiadol y crogdlws; Mae hyn yn lleihau ychydig pan rydych mewn adeilad.     Cwblheir prawf pellter ar y safle.

Beth sy’n digwydd os byddaf yn gwasgu’r crogdlws ar ddamwain neu’n seinio’r larwm mewn camgymeriad?

Peidiwch ag ofni os byddwch yn actifadu eich crogdlws ar ddamwain.  Byddwch yn clywed y Gweithredwr yn gofyn “ydych chi’n iawn”, cadarnhewch eich bod chi’n iawn, a’ch bod chi wedi gwasgu’r crogdlws mewn camgymeriad.

Peidiwch ag ofni os byddwch yn seinio’r larwm mewn camgymeriad, mae’r ganolfan fonitro bob amser yn hapus i glywed gennych. Mae seinio’r larwm yn brawf defnyddiol ar gyfer eich uned cartref.

Sut byddaf yn gwybod os yw’r batri yn isel?

Mae sbardun batri isel awtomatig ar yr uned a fydd yn anfon galwad hysbysu trwy uned y cartref i’r ganolfan fonitro pan fydd y batri yn isel.

A yw cymhorthion clyw neu reolyddion calon yn ymyrryd â’r uned?

Nac ydy, mae defnyddio cymhorthion clyw a/neu reolyddion calon yn berffaith ddiogel. Ni fydd hyn yn ymyrryd â phellter y radio.

Ddylwn i ddweud wrthych os byddaf yn newid cyflenwyr ffôn (h.y. newid o BT i Talk Talk)?

Dylech, rhowch wybod i Teleofal Caerdydd os byddwch yn newid cyflenwyr ffôn fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion.  Yn y gorffennol mae problemau wedi codi gyda gweithredwyr telathrebu penodol yn uwchraddio eu rhwydweithiau ac mae hyn wedi cael effaith negyddol ar offer.

Os oes gennym y wybodaeth ddiweddaraf o ran eich cyflenwr ffôn, gallwn eich hysbysu ac o bosibl cywiro unrhyw broblemau.

Ddylwn i roi gwybod i chi os bydd unrhyw fanylion o ran fy amgylchiadau/manylion personol yn newid?

Dylech ddweud wrthym os bydd unrhyw fanylion o ran eich amgylchiadau/manylion personol yn newid.  Mae’n bwysig bod gennym y wybodaeth ddiweddaraf o ran eich meddyg, perthynas agosaf, a gwybodaeth feddygol er mwyn cysylltu ag aelodau’r teulu yn syth ac er mwyn sicrhau, os bydd angen ffonio’r gwasanaethau brys, bod gennym y wybodaeth gywir.

Beth os byddaf yn colli fy nghrogdlws?

Byddwn yn rhoi crogdlws arall i chi am £40; byddwn yn gwneud hyn fel mater o flaenoriaeth.

Sut ydw i’n newid manylion y bobl sydd ag allwedd i’m tŷ?

Cysylltwch â ni ar 02920 537080 i roi gwybod i ni am y manylion yr hoffech eu newid.

Rwy’n symud tŷ – oes angen i mi roi’r manylion newydd i chi?

Oes. Pan fyddwch yn symud gallwch ddatgysylltu plwg y system a ffonio ni ar 02920 537080.

Dywedwch wrthym beth yw eich cyfeiriad a rhifau ffôn newydd ac unrhyw newid o ran y bobl sydd ag allwedd i’ch tŷ. Yna byddwn yn ymweld â’ch tŷ i ailosod yr uned am ddim.

Beth sy’n digwydd os bydd toriad trydan?

Os bydd toriad trydan, mae batri yng ngwaelod yr uned, sy’n sicrhau bod y system yn parhau i weithio.

Gaf i fwy nag un crogdlws fesul uned?

Gallwch gael hyd at 32 o synwyryddion (yn dibynnu ar yr uned). Cysylltwch â’r tîm a fydd yn eich cynghori.

Beth yw’r coffor allweddi?

Mae coffor allweddi yn flwch diogel bach a osodir y tu allan i’ch cartref sy’n storio hyd 3 allwedd. Mae eich ymatebwyr yn defnyddio cod i’w agor, fel nad oes angen iddynt gadw eich allweddi gyda nhw trwy’r amser.

Bydd eich rhif cod yn cael ei gadw yn ddiogel yn y ganolfan fonitro.

Help a chyngor

Beth i’w wneud

 • Gwisgwch eich crogdlws drwy’r amser.
 • Profwch eich uned cartref a’ch crogdlws yn rheolaidd
 • Sicrhewch fod yr uned cartref wedi’i gysylltu i’r prif gyflenwad a’r soced ffôn bob amser.
 • Tynnwch lwch oddi ar yr uned cartref/crogdlws gyda lliain meddal, a gallwch wlychu’r lliain ychydig gyda glanedydd ysgafn os bydd angen.

Beth i beidio â’i wneud

 • Peidiwch â rhoi’r uned cartref mewn dŵr neu lifyddion eraill.
 • Peidiwch â chysylltu ceblau ac eithrio’r rhai a roir gyda’r uned cartref.
 • Peidiwch â symud yr uned cartref o’r lleoliad lle y’i gosodwyd yn wreiddiol
 • Peidiwch â symud gwrthrychau’n agos at yr uned cartref sy’n; creu llawer o sŵn neu wres neu sydd wedi eu gwneud o fetel fel teledu, radios, peiriannau golchi dillad, microdonnau, llwybryddion Wi-Fi, ffonau symudol, gliniaduron ac ati.

© Telecare Cardiff - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd